CO2 Prestatieladder

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in handboek versie 3.1, 22 juni 2020.

Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor haar scope I en II. CO2-emissies conform ISO 14064-1.

De emissie inventaris is door een certificerende instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geimplementeerd).

De voortgang van de verbeteracties en de resultaten zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages.

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

  • CO2footprint rapport (scope 1 & 2 emissies) -> zie 3.A.1
  • Pipelife streeft naar een minimale totale reductie van 5,2% van haar CO2 uitstoot in 2022 ten opzichte van 2016. De reductiedoelstellingen over deze periode onderverdeeld per scope bedragen; scope 1: 0,11%, scope 2: 6,8%. De reductiedoelstellingen en de voortgang zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages.

Initatieven en ideeën kunt u mailen naar:
info@pipelife.com

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact openemen met:
Pipelife Nederland B.V., de heer R. de Boer, Kwaliteitsmanager
telefoon: +31 228 355 555
website: www.pipelife.nl

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

Communicatie verloopt o.a. via de website, rechtstreeks via klantcontacten, interne en externe nieuwsbrieven en beurzen waar Pipelife NL aanwezig is. Voor meer info zie het communicatieplan.

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie.

Gebioriënteerde PVC-buis

Een gebioriënteerde PVC-buis is een PVC-buis die tijdens productie in 2 richtingen wordt verstrekt. Hierbij wordt de structuur van de molecuulketens gewijzigd waardoor de eigenschappen van het materiaal aanzienlijk verbeteren. Hierdoor kan met dunnere wanden ten opzichte van traditioneel geproduceerde PVC-buizen dezelfde drukklasse worden bereikt.
Pipelife heeft hiertoe, samen met de leverancier van productie-apparatuur, een compleet nieuwe productielijn ontwikkeld. Na de toepassing van deze buizen in de waterleiding en riolering, is Pipelife bezig deze nieuwe generatie PVC-buizen ook in de gasmarkt te introduceren. Hiervoor vindt overleg plaats met de certificeringsinstantie en de gasbedrijven.

DUROFORT BUIS UIT 100% GERECYCLED PVC

De innovatieve duurzame Durofort buis bestaat voor 100% procent uit hergebruikt PVC. De buis is tevens zelf ook 100% recyclebaar. De Durofort buis is een volwand PVC buis. Naast zijn milieuvriendelijke eigenschappen bezit de buis over sterke mechanische eigenschappen. De Durofort buis beschikt over dezelfde slagbestendigheid, maatvastheid en nominale ringstijfheid als een standaard buis. De buis is compact, vol van gewicht en voldoet aan alle specificaties en eisen waaraan een KOMO-gecertificeerde buis moet voldoen. De Durofort buis heeft een hoge chemische resistentie en een zeer hoge belastbaarheid wat betreft grond- en verkeerslast. Onze hulpstukken voor rioleringssystemen kunnen in combinatie met de Durofort buis gebruikt worden. 

De Durofort buis won de RIONED innovatieprijs 2021.

De gemeente 's-Hertogenbosch gaf aan interesse te hebben in rioolbuizen die voor 100% uit gerecycled PVC bestaan. Inmiddels ligt er een duurzaam Durofort rioleringssysteem onder de Bossche wijk de Vliert. 

GRONDSTOFFENPASPOORT

Blauwe Netten is een overkoepelend platform waaraan alle drinkwaterbedrijven deelnemen die zich bezig houdt met thema’s op het gebied van inkoop, duurzaamheid en circulariteit. Eén van de thema’s is het grondstoffenpaspoort. Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product, de herkomst van de toegepaste grondstoffen en welk deel hiervan (al) uit gerecycled materiaal bestaat, en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen is na levensduur. Pipelife neemt deel aan dit initiatief door gevraagde gegevens aan te leveren en samen met blauwe netten een format op te zetten dat uniform is te gebruiken.

MJA 3

Het kabinet heeft beleidsplannen op het gebied van klimaat en energie geformuleerd met daarin ambitieuze doelstellingen. Hierin speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol. Om de doelstellingen gerealiseerd te krijgen en de energie-effiency te verbeteren, zijn er meerjarenafspraken (MJA's) opgesteld.

In 2008 is de MJA3 van start gegaan waaraan Pipelife deelneemt. Het doel is om een 30% energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Om dit te bereiken heeft Pipelife een energie efficiency plan opgesteld. Jaarlijks wordt de voortgang en de resultaten door Pipelife gerapporteerd aan RVO. Samen met de overheid probeert Pipelife op deze wijze haar energie-efficiency te verbeteren en het energieverbruik terug te dringen

Transitieteam kunststoffen

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 worden drie strategische doelen genoemd:

  1. Kunststof producten moeten zodanig ontworpen worden dat deze kunnen worden hergebruikt en na afdanking hoogwaardig kunnen worden gerecycled;
  2. Kunststof materialen moeten in ketens zo efficiënt mogelijk benut worden, wat leidt tot een afname van de grondstoffen behoefte en het voorkomen van 'lekkages' in het systeem;
  3. Kunststof materiaalstromen moeten zoveel mogelijk hernieuwbaar worden toegepast door grootschalige inzet van kunststof recyclaat en biobased kunststoffen.

Om dit te realiseren is het transitieteam kunststoffen samengesteld waar ook Pipelife aan deelneemt. Als industrieel bedrijf brengt Pipelife veel praktijkkennis mee. Door dit team is een transitieagenda opgesteld waarin projecten zijn geselecteerd om deze transitie te versnellen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.

Waterstof

Waterstof is een van de meest veelbelovende oplossingen voor een duurzame vervanging van aardgas. Het is schoon te produceren, je kunt er enorme hoeveelheden energie in opslaan en het is makkelijk te transporteren in de bestaande aardgasnetwerken. Daarnaast kan waterstof ook als brandstof worden ingezet.

Pipelife is daarom betrokken bij verschillende initiatieven om een infrastructuur voor waterstof op te zetten. Zo is Pipelife een samenwerking aangegaan met Groningen Seaports om de infrastructuur voor het transport van groene waterstof aan te leggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven. Hiermee zet het Groningse havenbedrijf een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor waterstof in haar industriegebied.
De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof, gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken (groene waterstof), transporteren naar bedrijven die actief zijn in de chemie en industrie in de regio Groningen. Door het gebruik van kunststofbuizen is onder andere een aanzienlijke kostenreductie op het transport te realiseren. Pipelife heeft hiervoor een buis ontwikkeld die door KIWA is getest en beoordeeld. Andere betrokken partijen zijn Nouryon, Lloyds als keuringsinstantie (NoBo) en ministerie I&M vanwege de chemie tak uitvoerende organisatie ILT .

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland veel meer inzetten op waterstof en biogas. Die oproep doen de toeleveranciers van de gasinfrastructuur aan het kabinet. Het gaat om 16 bedrijven die zich hebben verenigd in een nieuwe Groen Gas Coalitie. Pipelife is één van deze deelnemers. Er is hiervoor een nieuwe online kennisbank gelanceerd: gasisgroener.nl.

DUROFORT BUIS UIT 100% GERECYCLED PVC

De innovatieve duurzame Durofort buis bestaat voor 100% procent uit hergebruikt PVC. De buis is tevens zelf ook 100% recyclebaar. De Durofort buis is een volwand PVC buis. Naast zijn milieuvriendelijke eigenschappen bezit de buis over sterke mechanische eigenschappen. De Durofort buis beschikt over dezelfde slagbestendigheid, maatvastheid en nominale ringstijfheid als een standaard buis. De buis is compact, vol van gewicht en voldoet aan alle specificaties en eisen waaraan een KOMO-gecertificeerde buis moet voldoen. De Durofort buis heeft een hoge chemische resistentie en een zeer hoge belastbaarheid wat betreft grond- en verkeerslast. Onze hulpstukken voor rioleringssystemen kunnen in combinatie met de Durofort buis gebruikt worden. 

De Durofort buis won de RIONED innovatieprijs 2021.

De gemeente 's-Hertogenbosch gaf aan interesse te hebben in rioolbuizen die voor 100% uit gerecycled PVC bestaan. Inmiddels ligt er een duurzaam Durofort rioleringssysteem onder de Bossche wijk de Vliert. 

GRONDSTOFFENPASPOORT

Blauwe Netten is een overkoepelend platform waaraan alle drinkwaterbedrijven deelnemen die zich bezig houdt met thema’s op het gebied van inkoop, duurzaamheid en circulariteit. Eén van de thema’s is het grondstoffenpaspoort. Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product, de herkomst van de toegepaste grondstoffen en welk deel hiervan (al) uit gerecycled materiaal bestaat, en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen is na levensduur. Pipelife neemt deel aan dit initiatief door gevraagde gegevens aan te leveren en samen met blauwe netten een format op te zetten dat uniform is te gebruiken.

Over 2018 is Pipelife Nederland gestart met de inventarisatie van haar scope 3 emissies. Uit de inventarisatie en het bepalen van de rangorde blijkt dat de groep "inkoop van goederen en diensten" veruit de grootste groep is. Pipelife heeft daarop besloten de ketenanalyses te richten op deze groep. Deze zijn in te zien middels onderstaande documenten.

De voortgang van de reducties ten opzichte van de doelstellingen en de projecten met CO2 gunningvoordeel staan beschreven in de carbon footprint rapportages.

Door Pipelife Nederland is een reductieplan opgesteld met daarin omschreven de doelstellingen en bijbehorende maatregelen voor scope 3 voor de periode 2019 t/m 2022. De reductiedoelstelling voor de scope 3 emissies bedraagt 5,1% t/m 2022, t.o.v. het basisjaar 2018.

TRANSITIETEAM KUNSTSTOFFEN

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 worden drie strategische doelen genoemd:

  1. Kunststof producten moeten zodanig ontworpen worden dat deze kunnen worden hergebruikt en na afdanking hoogwaardig kunnen worden gerecycled;
  2. Kunststof materialen moeten in ketens zo efficiënt mogelijk benut worden, wat leidt tot een afname van de grondstoffen behoefte en het voorkomen van 'lekkages' in het systeem;
  3. Kunststof materiaalstromen moeten zoveel mogelijk hernieuwbaar worden toegepast door grootschalige inzet van kunststof recyclaat en biobased kunststoffen.

Om dit te realiseren is het transitieteam kunststoffen samengesteld waar ook Pipelife aan deelneemt. Als industrieel bedrijf brengt Pipelife veel praktijkkennis mee. Door dit team is een transitieagenda opgesteld waarin projecten zijn geselecteerd om deze transitie te versnellen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.

WATERSTOF

Waterstof is een van de meest veelbelovende oplossingen voor een duurzame vervanging van aardgas. Het is schoon te produceren, je kunt er enorme hoeveelheden energie in opslaan en het is makkelijk te transporteren in de bestaande aardgasnetwerken. Daarnaast kan waterstof ook als brandstof worden ingezet.

Pipelife is daarom betrokken bij verschillende initiatieven om een infrastructuur voor waterstof op te zetten. Zo is Pipelife een samenwerking aangegaan met Groningen Seaports om de infrastructuur voor het transport van groene waterstof aan te leggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven. Hiermee zet het Groningse havenbedrijf een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor waterstof in haar industriegebied.
De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof, gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken (groene waterstof), transporteren naar bedrijven die actief zijn in de chemie en industrie in de regio Groningen. Door het gebruik van kunststofbuizen is onder andere een aanzienlijke kostenreductie op het transport te realiseren. Pipelife heeft hiervoor een buis ontwikkeld die door KIWA is getest en beoordeeld. Andere betrokken partijen zijn Nouryon, Lloyds als keuringsinstantie (NoBo) en ministerie I&M vanwege de chemie tak uitvoerende organisatie ILT .

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland veel meer inzetten op waterstof en biogas. Die oproep doen de toeleveranciers van de gasinfrastructuur aan het kabinet. Het gaat om 16 bedrijven die zich hebben verenigd in een nieuwe Groen Gas Coalitie. Pipelife is één van deze deelnemers. Er is hiervoor een nieuwe online kennisbank gelanceerd: gasisgroener.nl.

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met je op
E-Mail service
We nemen contact met je op via e-mail