CO2 Prestatieladder

Certificaat

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in handboek versie 3.0, 10 juni 2015.

3.A.1. Inventaris conform ISO 14064-1

Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor haar scope I en II. CO2-emissies conform ISO 14064-1.

3.B.2 Energie Management Programma

Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geimplementeerd).

De voortgang van de verbeteracties en de resultaten zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages.

3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

  • CO2footprint rapport (scope 1 & 2 emissies) -> zie 3.A.1
  • Pipelife streeft naar een minimale totale reductie van 8,5 % van haar CO2 uitstoot in 2022 ten opzichte van 2016. De reductiedoelstellingen over deze periode onderverdeeld per scope bedragen; scope 1: 0,11%, scope 2: 7,9%. De reductiedoelstellingen en de voortgang zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages.

Initatieven en ideeën kunt u mailen naar:
info@pipelife.com

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact openemen met:
Pipelife Nederland B.V., de heer R. de Boer, Kwaliteitsmanager
telefoon: +31 228 355 555
website: www.pipelife.nl

3.C.2 Communicatieplan

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

Communicatie verloopt o.a. via de website, rechtstreeks via klantcontacten, interne en externe nieuwsbrieven en beurzen waar Pipelife NL aanwezig is. Voor meer info zie het communicatieplan.

3.D.1 Deelname Initiatief

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie.

Gebioriënteerde PVC-buis

Een gebioriënteerde PVC-buis is een PVC-buis die tijdens productie in 2 richtingen wordt verstrekt. Hierbij wordt de structuur van de molecuulketens gewijzigd waardoor de eigenschappen van het materiaal aanzienlijk verbeteren. Hierdoor kan met dunnere wanden ten opzichte van traditioneel geproduceerde PVC-buizen dezelfde drukklasse worden bereikt.
Pipelife heeft hiertoe, samen met de leverancier van productie-apparatuur, een compleet nieuwe productielijn ontwikkeld. Na de toepassing van deze buizen in de waterleiding en riolering, is Pipelife bezig deze nieuwe generatie PVC-buizen ook in de gasmarkt te introduceren. Hiervoor vindt overleg plaats met de certificeringsinstantie en de gasbedrijven.

3.D.1. / 4.D.1. Initiatieven

MJA 3

Het kabinet heeft beleidsplannen op het gebied van klimaat en energie geformuleerd met daarin ambitieuze doelstellingen. Hierin speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol. Om de doelstellingen gerealiseerd te krijgen en de energie-effiency te verbeteren, zijn er meerjarenafspraken (MJA's) opgesteld.

In 2008 is de MJA3 van start gegaan waaraan Pipelife deelneemt. Het doel is om een 30% energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Om dit te bereiken heeft Pipelife een energie efficiency plan opgesteld. Jaarlijks wordt de voortgang en de resultaten door Pipelife gerapporteerd aan RVO. Samen met de overheid probeert Pipelife op deze wijze haar energie-efficiency te verbeteren en het energieverbruik terug te dringen

Transitieteam kunststoffen

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 worden drie strategische doelen genoemd:

  1. Kunststof producten moeten zodanig ontworpen worden dat deze kunnen worden hergebruikt en na afdanking hoogwaardig kunnen worden gerecycled;
  2. Kunststof materialen moeten in ketens zo efficiënt mogelijk benut worden, wat leidt tot een afname van de grondstoffen behoefte en het voorkomen van 'lekkages' in het systeem;
  3. Kunststof materiaalstromen moeten zoveel mogelijk hernieuwbaar worden toegepast door grootschalige inzet van kunststof recyclaat en biobased kunststoffen.

Om dit te realiseren is het transitieteam kunststoffen samengesteld waar ook Pipelife aan deelneemt. Als industrieel bedrijf brengt Pipelife veel praktijkkennis mee. Door dit team is een transitieagenda opgesteld waarin projecten zijn geselecteerd om deze transitie te versnellen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.

Waterstof

Waterstof is een van de meest veelbelovende oplossingen voor een duurzame vervanging van aardgas. Het is schoon te produceren, je kunt er enorme hoeveelheden energie in opslaan en het is makkelijk te transporteren in de bestaande aardgasnetwerken. Daarnaast kan waterstof ook als brandstof worden ingezet.

Pipelife is daarom betrokken bij verschillende initiatieven om een infrastructuur voor waterstof op te zetten. Zo is Pipelife een samenwerking aangegaan met Groningen Seaports om de infrastructuur voor het transport van groene waterstof aan te leggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven. Hiermee zet het Groningse havenbedrijf een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor waterstof in haar industriegebied.
De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof, gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken (groene waterstof), transporteren naar bedrijven die actief zijn in de chemie en industrie in de regio Groningen. Door het gebruik van kunststofbuizen is onder andere een aanzienlijke kostenreductie op het transport te realiseren. Pipelife heeft hiervoor een buis ontwikkeld die door KIWA is getest en beoordeeld. Andere betrokken partijen zijn Nouryon, Lloyds als keuringsinstantie (NoBo) en ministerie I&M vanwege de chemie tak uitvoerende organisatie ILT .

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland veel meer inzetten op waterstof en biogas. Die oproep doen de toeleveranciers van de gasinfrastructuur aan het kabinet. Het gaat om 16 bedrijven die zich hebben verenigd in een nieuwe Groen Gas Coalitie. Pipelife is één van deze deelnemers. Er is hiervoor een nieuwe online kennisbank gelanceerd: gasisgroener.nl.

4.A.1. Scope 3 emissie inventarisatie

Over 2018 is Pipelife Nederland gestart met de inventarisatie van haar scope 3 emissies. Uit de inventarisatie en het bepalen van de rangorde blijkt dat de groep "inkoop van goederen en diensten" veruit de grootste groep is. Pipelife heeft daarop besloten de ketenanalyses te richten op deze groep. Deze zijn in te zien middels onderstaande documenten.

4.B.2. Voortgang reducties en gunningvoordeel

De voortgang van de reducties ten opzichte van de doelstellingen en de projecten met CO2 gunningvoordeel staan beschreven in de carbon footprint rapportages.

5.B.1. Reductiedoelstellingen scope 3

Door Pipelife Nederland is een reductieplan opgesteld met daarin omschreven de doelstellingen en bijbehorende maatregelen voor scope 3 voor de periode 2019 t/m 2022. De reductiedoelstelling voor de scope 3 emissies bedraagt 8,7 % t/m 2022, t.o.v. het basisjaar 2018.

5.C.1. / 5.D.3 CO2-emissie reductieprogramma

In 2008 is de MJA3 van start gegaan waaraan Pipelife deelneemt. Het doel is om een 30% energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Om dit te bereiken heeft Pipelife een energie efficiency plan opgesteld. Jaarlijks worden de voortgang en de resultaten door Pipelife gerapporteerd aan RVO. RVO beoordeelt jaarlijks of inspanningen voldoende zijn geweest en bewaakt de voortgang van het reductieprogramma. Samen met de overheid probeert Pipelife op deze wijze haar energie-efficiency te verbeteren en het energieverbruik terug te dringen.

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop u met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met u op
E-Mail service
We nemen contact met u op via e-mail