Achtergrond

Duurzaamheid

Duurzaamheid is al geruime tijd een maatschappelijk issue. Binnen het onderwerp ‘duurzaamheid’ is CO2-reductie een belangrijk onderdeel dat, vooral sinds het Kyoto-protocol (1997), veel aandacht krijgt. Naast CO2 zijn er nog vele andere broeikasgassen; de gangbare indeling van broeikasgassen zijn zes hoofdgroepen. De verschillende gassen kunnen worden omgerekend in de zogenaamde CO2-equivalenten.

Carbon Footprint Analyse

Een Carbon Footprint (analyse) - synoniem voor een ‘CO2-voetafdruk’ of ‘CO2-emissie-inventaris’ is een rapportage die de uitstoot aan CO2 (in kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit – of over de totale levensduur van een product. Tevens maakt het inzichtelijk welke maatregelen kunnen worden genomen teneinde deze emissie te verkleinen.

Er zijn door overheden, bedrijven, adviseurs en instellingen vele hulpmiddelen ontwikkeld; methoden om de Carbon Footprint van organisaties inzichtelijk te krijgen op eenvoudige wijze en hierover te kunnen communiceren met opdrachtgevers, aandeelhouders, consumentenorganisaties en andere stakeholders.

Alleen binnen Nederland bestaan er al verschillende manier van meten.

  • de CO2-meter binnen de Milieubarometer, die wordt verspreid en gepromoot door de stichting Stimular;
  • de CO2-verkenner ontwikkeld door de Provincie Utrecht;
  • de emissietool van Van den Bosch transport (alleen CO2-uitstoot door transport).

Een Carbon Footprint Analyse wordt daarentegen opgesteld conform een aantal internationaal geldende uitgangspunten en afspraken, waarbij tevens afspraken gelden t.a.v. de te gebruiken data, wijze van verificatie en de te gebruiken omrekeningsfactoren. Deze set van afspraken is vastgelegd in het ‘Green House Gas Protocol’ (meer informatie).

In 2006 heeft de International Organization for Standardization (ISO) de bovengenoemde ‘Corporate Standard’ overgenomen als de basis voor haar ISO 14064-1 norm. De CO2-prestatieladder, ontwikkeld door ProRail, is opgezet conform het Green House Gas Protocol en ISO 14064-1.

De Co2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is door ProRail ontwikkeld en tegenwoordig beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). ProRail hanteert deze sinds december 2009 bij haar aanbestedingen. Gebruik van de CO2-prestatieladder moet allereerst zorgen voor inzicht in de CO2-uitstoot. Het certificeren op de CO2-prestatieladder kan leiden tot een gunningvoordeel. Er worden momenteel vijf niveaus onderscheiden op de prestatieladder. Het niveau dat een organisatie heeft bereikt in het bewustzijn van haar CO2-uitstoot, vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger het niveau, hoe groter het voordeel bij de gunningafweging. Zowel de CO2-prestatieladder als het GHG-protocol maken een onderscheid in Scopes.

De in de prestatieladder te gebruiken conversiefactoren en referentiegegevens zijn toegesneden op de Nederlandse situatie; deze verschillen soms van de internationaal of in de VS gehanteerde factoren en kengetallen.

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met je op
E-Mail service
We nemen contact met je op via e-mail