Choose your region
Werken bij Pipelife!
Contact · Languages: NL | EN
Menu

PIPES FOR LIFE voor een PLANET FOR LIFE

Meetbare resultaten verdienen het CO2-Prestatieladdercertificaat

Pipelife onderneemt duurzaam, in goede harmonie met onze leefomgeving. Voor PIPES FOR LIFE en een PLANET FOR LIFE. Daartoe neemt de onderneming deel aan een meerjarenplan voor energiebesparing waarbinnen de reductie van CO2 een belangrijk onderdeel is.

Sinds 2011 heeft Pipelife, als enige in de branche, het CO2-Prestatieladdercertificaat. We vroegen Ruud de Boer, kwaliteitsmanager bij Pipelife Nederland, wat dat precies inhoudt.

In 1997 kwamen diverse industrielanden in het Kyotoverdrag overeen dat de uitstoot van broeikasgassen terug moet worden gedrongen. Om hier een invulling aan te geven maakte de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken omtrent energie-efficiëntie (MJA). Eén van die sectoren was de rubber- en kunststofindustrie. Toen de branchevereniging op zoek ging naar deelnemers voor het MJA meldde Pipelife zich direct aan. Hiermee heeft Pipelife zich gecommitteerd aan een stevige CO2-reductie door het terugbrengen van het energieverbruik. Om de reductiedoelstellingen te halen wordt een energie-efficiëntieplan (EEP) opgesteld waarin het hoe, waarom en wanneer is vastgelegd. Het RVO, de schakel tussen de branche en overheid, toetst de haalbaarheid en monitort de voortgang van het plan. Elke vier jaar wordt het plan geactualiseerd. Op dit moment worden de reductiemaatregelen voor het EEP van 2017-2020 bepaald.'

Sinds 2011 heeft Pipelife, als enige in de branche, het CO2-Prestatieladdercertificaat

Waarom de CO2-Prestatieladder?

Parallel aan de MJA werd de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Dit initiatief richt zich specifiek op het reduceren van CO2 en het uitdragen hiervan. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die de reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs.
Ruud: 'Naast de MJA heeft Pipelife inmiddels een CO2-prestatieladdercertifcaat op niveau 3. Het gaat ons niet om de fictieve korting bij aanbestedingen, dat is voor Pipelife zelden aan de orde. Behoud van een gezond milieu is van essentieel belang voor de toekomst. Voor die van het bedrijf én voor die van ons als mens.
Waar de MJA vooral kijkt naar overkoepelende afspraken richting branche en overheid, is de prestatieladder gericht op de markt. Het certificaat geeft een duidelijk signaal af dat wij op duurzame wijze ondernemen. Waar soortgelijke bedrijven alleen een intentieverklaring voor CO2-reductie afgeven, bewijst Pipelife met meetbare resultaten daadwerkelijk aan de eisen te voldoen. Bovendien rollen de prestaties door naar andere stakeholders. Onze inspanningen creëren een sneeuwbaleffect wat het resultaat nog verder vergroot.

Wat zijn de spelregels?

Een speciaal opgerichte werkgroep houdt zich bezig met het energie-efficiëntieplan dat ook de eisen ten aanzien van de prestatieladder omvat.
Twee keer per jaar nemen we het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot onder de loep waarbij we kijken naar twee scopes:

  • Scope 1 – de directe uitstoot. Bijvoorbeeld het gasverbruik en het brandstofverbruik.
  • Scope 2 – de indirecte uitstoot. De verbruikte energie waarbij de uitstoot elders plaatsvindt zoals elektriciteit of vliegreizen voor de zaak.

We maken gebruik van een specifiek energiemanagementsysteem dat ons exacte gegevens verstrekt omtrent het energieverbruik per afdeling. Het geeft ons inzicht in de mogelijkheden voor besparing. De resultaten met betrekking tot de CO2-uitstoot staan in onze carbon footprint en worden door een onafhankelijke certificerende instantie getoetst. Op basis van de resultaten passen wij ons reductieplan aan.

Waar soortgelijke bedrijven alleen een intentieverklaring voor CO2-reductie afgeven, bewijst Pipelife met meetbare resultaten daadwerkelijk aan de eisen te voldoen

Wie werken er mee aan het reductieplan?

'We werken er elke dag aan om te laten zien dat we het niveau op de prestatieladder waard zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering. Om slimmer en duurzamer te produceren, zoeken we aansluiting met leveranciers voor het opzetten van verbetertrajecten. We ontplooien nieuwe initiatieven en ontwikkelen nieuwe producten zoals buizen van lichter materiaal. We stimuleren het hergebruik van materialen waardoor we de grondstoffase overslaan en beperken ons uitval.

We ontwikkelen ook samenwerkingsverbanden met de leveranciers van machines. Voor deze fabrikanten is Pipelife een proeftuin. Door onze praktijkervaring weet de fabriek welke verbeterpunten nodig zijn. De onderlinge samenwerking creëert een win-winsituatie.
Op bedrijfskundig vlak vergt het de juiste kennis en kunde, maar op persoonlijk niveau, juist ook voor de medewerkers van Pipelife, is het betrekkelijk eenvoudig om te besparen.

Op de werkvloer, op kantoor, we hebben allemaal een aandeel. Het gaat vaak om simpele dingen. Zo hebben we thermostaatknoppen waarmee de verwarming in het weekend automatisch wordt uitgeschakeld. Maar ook het consequent sluiten van deuren levert al een reductie op. We doen daarom een voortdurend beroep op de verantwoording van een ieder.

Waar staat Pipelife nu op de ladder?

In maart 2016 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) het CO2-prestatieladdercertificaat niveau 3 opnieuw toegekend.
In november dient de werkgroep het energie-efficiëntieplan voor de komende vier jaar in bij de RVO. Dit dient als basis voor zowel de MJA als de prestatieladder. Naast de externe partijen die ons controleren doen we elk jaar zelf ook een audit met hulp van een externe controleur. Het biedt ons inzicht en overzicht om tijdig te kunnen bijsturen. Zo kunnen we alleen nog maar verder omhoog op de ladder van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maken we waar wat we beloven.

Meer maatschappelijk verantwoord nieuws

WerkSaam Westfriesland reikt MVO keurmerkschild uit aan Proud Partner Pipelife.

RuuddeBoer4